Welshpool Town Centre One Way System Improvements

Griffiths have been appointed by the North and Mid Wales Trunk Road Agent to carry out the Welshpool Town Centre one-way system improvement works, which will begin on Monday 29th April 2019 and will last for approximately 10 weeks. Works will include the following:

Brook Street/Union Street returning to two-way traffic along its entire length, the main shopping street (Broad Street) turned to single lane traffic, with parking remaining in its current form. The installation of a zebra-controlled crossing near the Town Hall, with the road past the Westwood (Salop Road) becoming single lane to aid safety on the existing crossing.

Griffiths wedi cael eu penodi gan Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru i wneud gwelliannau i system unffordd Canol Tref y Trallwng, a fydd yn dechrau ar ddydd Llun 29 Ebrill 2019 ac yn para oddeutu 10 wythnos. Mae’r gwaith yn cynnwys y canlynol:

Ailgyflwyno llif traffig dwyffordd ar Brook Street/Stryd yr Undeb, newid y brif stryd siopa (Broad Street) i ffordd un lôn, gyda chyfleusterau parcio yn aros fel ag y maent ar hyn o bryd. Gosod croesfan sebra newydd ger Neuadd y Dref, gyda’r ffordd heibio’r Westwood (Ffordd Salop) yn newid i fod yn ffordd un lôn i wella diogelwch ar y groesfan bresennol.

 

Project Location