Chimneys Link Fishguard, Town Centre Improvements

Cyswllt Chimneys Abergwaun, Gwelliannau Canol y Dref

Alun Griffiths (Contractors) Ltd (Griffiths) has been appointed by the South Wales Trunk Road Agent, acting as agent for the Welsh Government to undertake works within Fishguard Town Centre, which will take place along the A40 High Street, A487 West Street, A487 Main Street and the Square.

This work will see the implementation of a new one-way gyratory system that will connect to the existing Chimneys Link Road. The implementation of the one-way system will allow for improvements to the existing pedestrian facilities including the widening of existing pedestrian facilities including the widening of existing footways and the provision of new raised crossing points.

The works are programmed to commence on Monday 09.09.2019 and are expected to take approximately six months. In order to minimize disruption, the works will be phased to eliminate multiple road closures occurring concurrently and appropriate diversion routes and access to properties will be maintained at all times. 

Mae Alun Griffiths (Contractor) Ltd (Griffiths) wedi cael ei benodi gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru, asiant dros Lywodraeth Cymru i gwblhau’r gwaith arfaethedig yng nghanol tref Abergwaun. Caiff y gwaith ei wneud ar hyd yr A40 y Stryd Fawr,  A487 Stryd y Gorllewin, A487 y Stryd Fawr a’r sgwâr.

Nod y gwaith hwn fydd sefydlu system gylchu unffordd newydd a fydd yn cysylltu’r Ffordd Gyswllt Chimneys bresennol. Bydd sefydlu’r system unffordd yn caniatáu i waith gwella gael ei wneud i’r cyfleusterau presennol i gerddwyr gan gynnwys lledaenu troedffyrdd presennol a darparu pwyntiau croesi wedi’u codi newydd.

Bwriedir dechrau’r gwaith Ddydd Llun 09.09.2019 a disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd oddeutu chwe mis.  Er mwyn sicrhau bod cyn lleied o darfu â phosib, gwneir y gwaith fesul cam er mwyn osgoi cau mwy nag un ffordd ar yr un pryd. Bydd llwybrau dargyfeirio yn eu lle a sicrheir mynediad at eiddo ar bob adeg. 

Project Location Lleoliad y Prosiect  

Chimney Links Fishguard