Chimneys Link Fishguard, Town Centre Improvements

Cyswllt Chimneys Abergwaun, Gwelliannau Canol y Dref

Alun Griffiths (Contractors) Ltd (Griffiths) has been appointed by the South Wales Trunk Road Agent, acting as agent for the Welsh Government to undertake works within Fishguard Town Centre, which will take place along the A40 High Street, A487 West Street, A487 Main Street and the Square.

This work will see the implementation of a new one-way gyratory system that will connect to the existing Chimneys Link Road. The implementation of the one-way system will allow for improvements to the existing pedestrian facilities including the widening of existing pedestrian facilities including the widening of existing footways and the provision of new raised crossing points.

Works are well underway despite the heavy rainfall and high winds.  Approximately 7000 paving stones and 1020 kerb stones have been laid to date and the installation of new street lighting continues. Griffiths are pleased to report that there have been no Health and Safety incidents during the works and the team are grateful to the local businesses and residents for their continued patience and support.

Mae Alun Griffiths (Contractor) Ltd (Griffiths) wedi cael ei benodi gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru, asiant dros Lywodraeth Cymru i gwblhau’r gwaith arfaethedig yng nghanol tref Abergwaun. Caiff y gwaith ei wneud ar hyd yr A40 y Stryd Fawr,  A487 Stryd y Gorllewin, A487 y Stryd Fawr a’r sgwâr.

Nod y gwaith hwn fydd sefydlu system gylchu unffordd newydd a fydd yn cysylltu’r Ffordd Gyswllt Chimneys bresennol. Bydd sefydlu’r system unffordd yn caniatáu i waith gwella gael ei wneud i’r cyfleusterau presennol i gerddwyr gan gynnwys lledaenu troedffyrdd presennol a darparu pwyntiau croesi wedi’u codi newydd.

Mae gwaith yn mynd rhagddo er gwaetha’r glaw trwm a’r gwyntoedd cryf. Mae dros 7000 o gerrig pafin a 1020 cerrig cwrbyn wedi cael eu gosod erbyn hyn ac rydym yn parhau i osod goleuadau stryd newydd.
Mae Griffiths yn falch iawn o gyhoeddi nad oedd unrhyw ddigwyddiadau Iechyd a Diogelwch yn ystod y gwaith ac mae’r tîm yn ddiolchgar iawn i’r busnesau lleol a phreswylwyr am eu hamyneddgar a chefnogaeth barhaus.

Project Location Lleoliad y Prosiect  

Chimney Links Fishguard