Old Colwyn Coastal Defence Scheme

Mae Griffiths wedi’i benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i wneud gwaith ar Brosiect Amddiffyn Arfordir Hen Golwyn.

Mae’r gwaith yma yn targedu’r rhan o Promenâd Hen Golwyn sydd yn y peryg mwyaf o gwympo – y rhan ddwyreiniol rhwng Rotary Way a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) a disgwylir y bydd y gwaith yn parhau am oddeutu 18 mis.

Bydd y prosiect yn cynnwys:

 • Gosod gwrthglawdd creigiau i warchod wal y môr a’r promenâd
 • Ymestyn y cwlfert presennol yn Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) drwy’r gwrthglawdd newydd
 • Diogelu gollyngfa Dŵr Cymru o dan y gwrthgladd newydd
 • Platfform pysgota newydd yn Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn)
 • Gwella strwythurau mynediad i’r traeth
 • Gwella mynediad dros grwynau creigiau presennol ar y traeth

Mae’r rhan fwyaf o’r gwelliannau yn y cam hwn yn cael eu gwneud ar ochr y môr o’r wal, gan ddarparu’r lefel gyntaf o amddiffyniad.

Mae’r gwaith yma yn waith peirianneg sylweddol, ac mae angen offer a pheiriannau mawr ar ei gyfer, gan gynnwys craeniau, peiriannau turio ar draciau a loriau dympio. Dim ond wrth gau’r rhan hon o’r promenâd yn llwyr allwn ni wneud hyn yn ddiogel. Bydd y ffordd a’r llwybr teithio llesol o Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) at Rotary Way ar gau drwy gydol y cyfnod pan fydd y gwaith yn cael ei wneud a ymddiheurwn am yr anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi.

Bydd gwyriadau ar waith ar gyfer  cerbydau, cerddwyr a beicwyr. Cyfeiriwch at  y wybodaeth ddiweddaraf am wyriadau yn ein hadran Rheoli Traffig yma  

Covid-19

Byddwch yn dawel eich meddwl y bydd ein staff yn cadw at ganllawiau presennol COVID 19 a byddwn yn gofyn i aelodau’r cyhoedd barchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol 2m ac nad ydynt yn mynd at y gweithlu.

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Amddiffyn Arfordir Hen Golwyn, ewch i:www.conwy.gov.uk/coastaldefence  

_____________________________________________________________________________

Griffiths have been appointed by Conwy County Borough Council to carry out work on the Old Colwyn Coastal Defence Project.

This work targets the section of Old Colwyn Promenade most at risk of collapse – the eastern section between Rotary Way and Splash Point (by Old Colwyn Arches) and is expected to take 18 months to complete.

The project will include:

 • Installing rock amour to protect the sea wall and promenade
 • Extending the existing culvert at Splash Point (by Old Colwyn Arches) through the new rock amour
 • Protecting the Dŵr Cymru Welsh Water outfall beneath the new rock amour
 • A new fishing platform at Splash Point (by Old Colwyn Arches)
 • Improved beach access structures
 • Improved access over existing rock groynes on the beach

Most of the improvements in this phase are to the sea-side of the existing sea wall, providing the first level of protection.

These are major engineering works which will require large plant and machinery, including cranes, tracked excavators and dumpers. We can only do this safely by completely closing off this section of the promenade. The road and active travel route from Splash Point (by Old Colwyn Arches) to Rotary Way will be closed throughout the work and we apologise for the inconvenience this will cause.

Diversions for vehicles, pedestrians and cyclists will be in place. Please refer to the latest information regarding diversions in our Traffic Management section here

Covid-19

Please be assured that our staff will be adhering to the current COVID 19 guidelines and we will be asking that members of the public respect the 2m social distancing rules and do not approach the workforce.

For further information on the Old Colwyn Coastal Defence Project, please visit: www.conwy.gov.uk/coastaldefence  

Project Location