Cysylltu â’r Safle / Site Contact

Georgie Davies yw ein Swyddog Cyswllt y Cyhoedd ar gyfer y prosiect hwn a bydd yn delio ag unrhyw ymholiadau sydd gennych yn ystod y cyfnod adeiladu. Caiff galwadau eu monitro y tu allan i oriau gwaith arferol ac mae cyfleuster gadael neges ar gael.

Manylion cyswllt:

E: I’w gadarnhau

Ffôn: 0330 041 2183*

*Codir cyfraddau galwadau cenedlaethol am alwadau i’r rhif hwn ac maent wedi’u cynnwys mewn cynlluniau munudau cynhwysol o linellau tir a ffonau symudol.

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio!  

Os hoffech chi gael diweddariadau rheolaidd ynghylch Ffordd Ddyblyg Coed-elái yr A4119, ymunwch â’n rhestr bostio YMA. Fel arall, defnyddiwch y cod QR i ddod o hyd i’r dudalen danysgrifio hon.

Caiff eich data ei storio yn unol â rheolau GDPR ac ni chaiff ei rannu ag unrhyw drydydd partïon, a chaiff ei ddefnyddio’n unol â’ch prosiect(au) dewisol, ac ar gyfer cyfnod y gwaith hwnnw’n unig.

Georgie Davies is our Public Liaison Officer for this project and will deal with any enquiries you may have during the construction stage. Calls are monitored out of normal work hours and a voicemail facility is available.

Contact Details:

E: TBC

T: 0330 041 2183*

*Calls to this number are charged at national call rates and included in inclusive minute plans from landlines and mobiles.

Please subscribe to our mailing list  

If you would like to receive regular updates regarding the A4119 Coed Ely Dualling, please join our mailing list HERE. Alternatively use the QR code to locate this subscription page.

Your data is stored within GDPR rules and not shared with any third parties and used only in accordance with your chosen project(s) and only for the duration of those works.

This image has an empty alt attribute; its file name is frame.png