Gwaith Deuoli ar yr A4119 Coed-elái / A4119 Coed Ely Dualling

Mae cwmni Griffiths wedi’i benodi’n Brif Gontractwr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (CBS RhCT) i wneud y gwaith deuoli ar yr A4119 Coed-elái.

Mae’r A4119 yn goridor trafnidiaeth strategol sy’n cysylltu Rhondda Fawr â Llantrisant, Tonysguboriau ac ymlaen i’r M4 ar gyffordd 34. Ar hyn o bryd, mae’r llwybr yn ffordd ddeuol o’r M4 yn y de, hyd at Gylchfan Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, a elwir yn lleol yn Ynysmaerdy. O’r pwynt hwn i’r gogledd, mae’n ffordd unffrwd sy’n dioddef o dagfeydd traffig ar adegau prysur.

Bydd y cynllun newydd yn darparu ffordd ddeuol 1.5km o hyd, 2 ffordd, ar hyd yr A4119 Coed-elái rhwng Cylchfan Pencadlys Gwasanaeth Tân De Cymru a Chylchfan Coed-elái, a fydd yn disodli’r ffordd unffrwd 2 ffordd bresennol, gan felly gynyddu capasiti’r ffordd a lleihau tagfeydd.

Bydd llwybr cymunedol a rennir 3 metr o led yn dilyn yr A4119 Coed-elái ar hyd gorllewin y ffordd gerbydau sy’n cysylltu cylchfan Parc Busnes Llantrisant â’r llwybr beicio presennol sy’n dod allan ar Gylchfan Coed-elái. Bydd pont teithio llesol yn cael ei gosod i’r de o Gylchfan Coed-elái er mwyn galluogi cerddwyr a beicwyr i groesi o’r llwybr cymunedol a rennir newydd i Goed Elái. Bydd y bont droed a’r llwybr cymunedol a rennir yn cefnogi cerdded a beicio i’r gwaith ar gyfer gweithwyr lleol y datblygiad newydd yng Nghoed Elái.

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor RhCT a Chronfa Ffyniant Bro yr Adran Trafnidiaeth gyda chyllid blaenorol gan Gronfa Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru.


Griffiths have been appointed as the Principal Contractor by Rhondda Cynon Taf County Borough Council (RCT CBC) to construct the A4119 Coed Ely Dualling.

The A4119 is a strategic transport corridor linking Rhondda Fawr with Llantrisant, Talbot Green and on to the M4 at junction 34. The route is currently a dual carriageway from the M4 in the south, up to the South Wales Fire & Rescue Service Roundabout, known locally as Ynysmaerdy. From this point north, it is a single carriageway road which suffers from queuing traffic at peak periods.

The new scheme will provide a 1.5km long, 2-way, dual carriageway along the A4119 Coed Ely between the South Wales Fire Service HQ Roundabout and Coed Ely Roundabout, which will replace the existing 2-way single carriageway, thus increasing capacity of road space and reducing congestion.

A 3-metre-wide shared community route will follow the A4119 Coed Ely along the west of the carriageway connecting the Llantrisant Business Park roundabout to the existing cycle path which comes out at the Coed Ely Roundabout. An active travel bridge is to be installed south of the Coed Ely Roundabout to allow pedestrians and cyclists to cross from the new shared community route into Coed Ely. The footbridge and shared community route will support the walking and cycling to work for local employees of the new development in Coed Ely.

The scheme is being jointly funded by RCT CBC and Department for Transports Levelling Up Fund with previous funding from the Welsh Government Transport Fund.