Gwenlliannau’r A40 Llanddewi Felffre i Groesffordd Maencoch / A40 Llanddewi Velfrey to Redstone Cross Improvements

Cleient: Lywodraeth Cymru

Amcanion y Cynllun
• Gwella gwydnwch y rhwydwaith a gwella hygyrchedd ar hyd coridor trafnidiaeth y dwyrain-gorllewin i gyrchfannau cyflogaeth, cymunedol a thwristiaeth allweddol.
• Gwella ffyniant a darparu gwell mynediad i dref sirol Hwlffordd, Ardal Fenter y Ddau Gleddau a phorthladdoedd Gorllewin Cymru yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Doc Penfro.
• Lleihau toriadau cymunedol a darparu manteision iechyd ac amwynder.
• Gwella diogelwch (a diogelwch canfyddedig) Cyffordd Croesffordd Maencoch a lleihau nifer a difrifoldeb y gwrthdrawiadau.
• Hyrwyddo teithio llesol ar feic, marchogaeth ceffylau a cherdded i ddarparu cyfleoedd ar gyfer ffyrdd iach o fyw.
• Darparu cynllun sy’n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac sy’n integreiddio â’r rhwydwaith trafnidiaeth lleol i gysylltu cymunedau lleol yn well â chanolfannau trafnidiaeth allweddol.
• Cyflawni prosiect sy’n gynaliadwy mewn Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang, gan gymryd camau i leihau neu wrthbwyso gwastraff a charbon.
• Rhoi ystyriaeth briodol i effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd a darparu gwelliant pan fo’n ymarferol.


I ddysgu mwy ewch i wefan llywodraeth Cymru

Cynllun yn ôl rhifau
• 2 gylchfan newydd a 2 gyffordd newydd.
• 6km o briffordd newydd.
• 2 bont newydd, 18 cwlfert newydd a 3 estyniad i’r cwlfertau presennol.
• 5.5km o gyfleusterau a rennir ar gyfer cerdded, beicio a marchogaeth ceffylau.
• 9 pwll draenio cynaliadwy.
• 14.5km o ddraeniad priffyrdd a phibellau cysylltiedig.
• 16km o ffensys ecolegol.


Rheoli traffig

I gael diweddariadau traffig, ewch i wales traffig

Lawrlwythiadau

Rhith-ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr


Client: Welsh Government

Scheme Objectives
• To enhance network resilience and improve accessibility along the east-west transport corridor to key employment, community and tourism destinations.
• To improve prosperity and provide better access to the county town of Haverfordwest, the Haven Enterprise Zone and the West Wales ports at Fishguard, Milford Haven and Pembroke Dock.
• To reduce community severance and provide health and amenity benefits.
• To improve the safety (and perceived safety) of the Redstone Cross Junction and reduce the number and severity of collisions.
• To promote active travel by cycling, horse riding and walking to provide opportunities for healthy lifestyles.
• To deliver a scheme that promotes social inclusion and integrates with the local transport network to better connect local communities to key transport hubs.
• Deliver a project that is sustainable in a globally responsible Wales, taking steps to reduce or offset waste and carbon.
• Give due consideration to the impact of transport on the environment and provide enhancement when practicable.

To learn more, visit the Welsh Government website

Scheme by numbers
• 2 new roundabouts and 2 new junctions.
• 6km of new carriageway.
• 2 new bridges, 18 new culverts and 3 extensions to existing culverts.
• 5.5km of shared use facilities for walking, cycling and horse riding.
• 9 sustainable drainage ponds.
• 14.5km of highway drainage and associated pipework.
• 16km of ecological fencing.

Traffic Management

For traffic updates please visit traffic wales

Downloads

Virtual Meet the Buyer Event