Eldon Drive Flood Alleviation Works

Griffiths have been appointed by Conwy County Borough Council to carry out work on the Eldon Drive Flood Alleviation Works.

We will be carrying out work on the stream at Abergele Golf Course and Manorafon Farm to install:

  • new culverts
  • a trash screen (which will prevent debris from blocking the stream)
  • open ditches
  • a large storm water holding pond

The Project will also include temporarily pumping and diverting streams, felling trees, and landscaping work.

Site vehicles will use the exit out of Manorafon Farm to get onto Abergele Road.

Covid-19

Please be assured that our staff will be adhering to the current COVID 19 guidelines and we will be asking that members of the public respect the 2m social distancing rules and do not approach the workforce.

Mae Griffiths wedi’u penodi gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ymgymryd â gwaith gwella mesurau atal llifogydd yn ardal Eldon Drive, Abergele

Byddwn yn gwneud gwaith ar y nant yng Nghwrs Golff Abergele a Fferm Manorafon i osod:

  • cwlfertau newydd
  • sgrin brigau (sy’n atal malurion rhag rhwystro’r nant)
  • agor ffosydd
  • pwll dŵr mawr i ddal dŵr storm

Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys pwmpio a dargyfeirio nentydd dros dro, torri coed, a gwaith tirlunio.

Bydd cerbydau safle yn defnyddio’r ffordd allan o Fferm Manorafon i fynd ar Ffordd Abergele.

Covid-19

Hoffem eich sicrhau y bydd ein staff yn glynu at y canllawiau COVID 19 cyfredol a gofynnwn i aelodau’r cyhoedd barchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr os ydynt yn dod yn agos at y gweithlu.

Project Location