A487 New Dyfi Bridge

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, y gallai gwaith adeiladu’r Bont Dyfi newydd ddechrau.

Mae Griffiths wedi llwyddo i wneud cynnydd gyda’r cynllun drwy’r cam Ymwneud Cynnar gan Gontractwr, ar ôl cael eu dyfarnu â’r contract yn 2015.

Bydd y prosiect, sydd wedi’i leoli ar yr A487 ger Machynlleth, yn gwella diogelwch y ffordd, yn cryfhau cysylltiadau rhwng cymunedau, yn darparu cyfleoedd teithio llesol ac yn adeiladu gwytnwch rhag llifogydd. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd y prosiect hefyd yn gwella cysylltedd trafnidiaeth i helpu i ysgogi rhagor o ddatblygiad economaidd yng nghanolbarth Cymru.

Mae’r gwaith yn cynnwys traphont newydd ar draws y gorlifdir a phont afon newydd dros Afon Dyfi, oddeutu 480m i fyny’r afon o’r bont bwa maen gyfredol. Mae’r bont gyfredol o’r 19eg ganrif yn cael ei chau’n aml oherwydd llifogydd, ac mae hyn yn debygol o ddigwydd yn amlach gydag effaith newid hinsawdd.

Gall cau’r adran hon o’r A487 effeithio ar allu’r gymuned i geisio gwasanaethau allweddol, megis gofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth gyhoeddus ym Machynlleth a thu hwnt. Bydd y bont newydd yn rhoi llwybr diogel a dibynadwy rhwng cymunedau.

Bydd cael gwared ar draffig ar raddfa fawr oddi ar bont y 19eg ganrif a darparu llwybr cerdded a beicio yn gwella cyfleoedd teithio llesol, gan wella atyniad Machynlleth a’r cyffiniau fel cyrchfan i dwristiaeth.

Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys tawelu traffig a gwella draeniau ar yr A493 yn syth i’r gogledd o’r bont i warchod y bythynnod sydd yno eisoes. Yn ogystal, bydd bwnd rhag llifogydd yn cael ei adeiladu i warchod Parc Eco Dyfi rhag llifogydd o’r afon.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates: “Pleser gennyf yw cyhoeddi y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau fis nesaf ar y cynllun mawr ei angen hwn.  Yn ogystal â bod yn llwybr allweddol rhwng gogledd a de Cymru, mae’r A487 yn gyswllt pwysig rhwng cymunedau lleol.  Yn rhy aml mae’r cymunedau hyn yn cael eu hynysu oherwydd llifogydd ym Mhont Dyfi, ac mae’n rhaid mynd i’r afael â hyn.

“Bydd y bont newydd hefyd yn gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy dibynadwy, gan ganiatáu i bobl geisio gwasanaethau pwysig ym Machynlleth a thu hwnt.  Bydd y bont faen restredig o’r 19eg ganrif gyfredol yn parhau i fod yn ased pwysig i’r ardal fel llwybr teithio llesol yn ardal hyfryd Dyffryn Dyfi, gan fod o fudd i bobl leol ac ymwelwyr.

“Bydd yr isadeiledd hanfodol hwn hefyd yn cyd-fynd â’r gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi Bargen Twf canolbarth Cymru i ddatblygu cyfleoedd economaidd newydd yn y rhan bwysig hon o Gymru.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Griffiths, Martyn Evans: “Rydym yn hynod falch o weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r gwelliannau pwysig hyn i’r A487, i wneud y llwybr yn fwy gwydn a dibynadwy yn ystod llifogydd. Bydd y draphont newydd ar draws Dyffryn Dyfi hefyd yn helpu i warchod cyfanrwydd hirdymor y Bont Dyfi bresennol, sy’n Heneb Restredig Gradd II.

____________________________________________________________________________

Earlier this year, Economy and Transport Minister Ken Skates announced  the construction of the new Dyfi Bridge could commence.

Griffiths have successfully progressed the scheme through the Early Contractor Involvement stage, having been awarded the contract back in 2015.

The project, located on the A487 near Machynlleth, will improve road safety, strengthen links between communities, provide active travel opportunities and build resilience against flooding. Once completed, the project will also improve transport connectivity to help stimulate further economic development in mid-Wales.

Works consist of a new viaduct across the floodplain and a new river bridge across the Afon Dyfi, approximately 480m upstream of the existing masonry-arch bridge. The current 19th century bridge is frequently closed due to flooding, an occurrence which is likely to increase with the impact of climate change.

Closures on this section of the A487 can impact on the community’s ability to access key services such as healthcare, education and public transport in Machynlleth and beyond. The new bridge will provide a safe and reliable route between communities.

The removal of large-scale traffic from the 19th century bridge and provision of a walking and cycle path will improve active travel opportunities increasing the attraction of Machynlleth and surrounding area as a tourist destination.

Works will also include traffic calming and improved drainage on the A493 immediately north of the bridge to protect the existing cottages. A flood bund will also be constructed to protect the Dyfi Eco Park from river flooding.

Transport Minister Ken Skates said: “I am pleased to be able to announce that construction will begin next month on this much needed scheme.  As well as being a key route between North and South Wales, the A487 is an important link between communities locally.  All too often these communities can find themselves isolated because of flooding at Dyfi Bridge and this must be addressed.

“The new bridge will also make public transport more reliable, allowing people to access important services in Machynlleth and further afield.  The existing listed 19th century stone bridge will continue to be an important asset for the area as an active travel route in the beautiful Dyfi valley benefiting locals and visitors alike.

“This vital infrastructure will also complement the work the Welsh Government is doing to support the mid-Wales Growth Deal to develop new economic opportunities in this important part of Wales.”

Griffiths’ Executive Director Martyn Evans said: “We are delighted to be working with Welsh Government to deliver these important improvements to the A487, making the route more resilient and reliable during flooding events. The new viaduct across the Dyfi Valley will also help to preserve the long-term integrity of the existing Dyfi Bridge, which is a Grade II Scheduled Ancient Monument.