Cross Hands East Strategic Development Site Phase 2

Alun Griffiths (Contractors) Ltd (Griffiths) has been appointed by Carmarthenshire County Council, in partnership with the Welsh Government to develop the second phase of the Cross Hands East Strategic Employment Site, located on land to the east of the existing Cross Hands Business Park. The scheme has been part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government. Phase 2 includes the following works:

Completion of the internal access road, a 7.3m wide carriageway, 300 metres in length between the two roundabouts formed within Phase 1,

 • Undertaking bulk earthworks within the creation of a further seven development plateaus
 • The construction of three cul-de-sacs, 7.3m wide forming access to the development plateaus, a combined length of approximately 200m
 • The construction of a 3m wide combined pedestrian / cyclist facility serving the development areas
 • The construction of unmade paths, footbridge and carriageway crossing points
 • The creation of swales, basins within an integrated and sustainable surface water management regime
 • The mitigation and creation of ecological habitat in keeping with the localised environment and to meet NRW requirements in relation to relevant licences

The works which commenced in October are expected to take approximately 40 weeks.

Mae Alun Griffiths (Contractor) Ltd (Griffiths) wedi cael ei benodi gan Gyngor Sir Gâr mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i gwblhau ail gam y Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands. Lleolir hyn ar dir tua’r dwyrain o’r Parc Busnes Cross Hands presennol. Mae’r cynllun hwn wedi’i ariannu‘n rhannol gan gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru. Mae Cam 2 yn cynnwys y gwaith canlynol;

Cwblhau’r ffordd fynediad mewnol, ffordd gerbydau â 7.3m o led ag 300 medr o hyd rhwng y ddau gylchfan a gafodd ei ffurfio yn ystod Gam 1.

 • Ymgymryd â chloddwaith sylweddol o fewn y datblygiad ymhellach o 7 llwyfandir,
 • Adeiladu tri cul-de-sac â 7.3m o led â chyfanswm hyd oddeutu 200m a fydd yn caniatáu mynediad i’r llwyfandir datblygiad.
 • Dylunio cyfleuster cyfunol â 3m o led i gerddwyr/ beicwyr yn yr ardaloedd sy’n cael eu datblygu.
 • Adeiladu llwybrau garw, pompren a mannau croesi ar y ffordd gerbydau,
 • Creu pantiau a basnau o fewn cynllun rheoli dŵr wyneb integredig a chynaliadwy
 • Mesurau lliniaru a chreu cynefin ecolegol sy’n cyd-fynd â’r amgylchedd lleoledig ac yn cwrdd â gofynion CNC ynglŷn â’r trwyddedau perthnasol.

Dechreuodd y gwaith ym mis Hydref a disgwylir iddo gymryd oddeutu 40 wythnos.