A55 Abergwyngregyn to Tai’r Meibion Improvements

Griffiths have been appointed by Welsh Government to undertake improvement works on the A55 at Abergwyngregyn, Gwynedd. The Design and Build contract will improve safety along a 2.2km stretch of the carriageway, between Junction 12 and 13 by removing direct access off the A55, as well as removing eight gaps in the central reservation, which currently allow slow moving agricultural vehicles to cross the A55.

The Project will also include over four kilometres of new and improved active travel facilities to encourage cycling and walking. This supports the principles of a low carbon society and will also deliver more flood protection for the A55 through the construction of an improved drainage system boosting the route’s resilience.

To minimise disruption, as much work as possible will initially be completed off the A55 including the construction of the 1.3km combined access and active travel route. To keep traffic moving on this key route, four lanes of traffic will be maintained during the daytime and construction is programmed to be completed by the Autumn of 2022.

For further information on the A55 Abergwyngregyn to Tai’r Meibion Improvements, please visit: https://gov.wales/a55-abergwyngregyn-tair-meibion-improvements-overview


Mae Griffiths wedi’u penodi gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd â gwaith gwella ar yr A55 yn Abergwyngregyn, Gwynedd. Bydd y cytundeb Dylunio ac Adeiladu yn gwella diogelwch ar hyd pellter o 2.2km o’r ffordd ddeuol, rhwng Cyffordd 12 a 13, drwy gael gwared ar fannau mynediad uniongyrchol ar yr A55 yn ogystal â chael gwared ar wyth bwlch yn y lleiniau canol sydd ar hyn o bryd yn caniatáu i gerbydau amaethyddol araf groesi’r A55.

Bydd y Prosiect hefyd yn cynnwys dros bedwar cilomedr o gyfleusterau teithio llesol gwell i annog beicio a cherdded, cefnogi egwyddorion cymdeithas carbon isel a bydd hefyd yn darparu mwy o ddiogelwch rhag llifogydd i’r A55, drwy adeiladu system ddraenio well a fydd yn hyrwyddo gwytnwch y ffordd.

I leihau aflonyddwch, bydd cymaint o waith â phosibl yn cael ei gwblhau i ddechrau oddi ar yr A55, gan gynnwys adeiladu llwybr teithio llesol a mynediad cyfunol o 1.3km. Er mwyn sicrhau bod traffig yn dal i lifo ar y brif ffordd hon, bydd pedair lôn draffig yn cael eu cynnal yn ystod y dydd a bwriedir cwblhau’r gwaith adeiladu erbyn Hydref 2022.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Gwelliannau i’r A55 rhwng Abergwyngregyn a Thai’r Meibion, ewch i: https://llyw.cymru/a55-gwella-ffordd-abergwyngregyn-i-dair-meibion-trosolwg

Project Location