A479 Lower Genffordd Bends near Talgarth – Essential embankment strengthening works

Yn dilyn cwymp tir yn ystod Storm Dennis ym mis Chwefror 2020, mae’r A479 Troeon Genffordd Isaf ger Talgarth wedi bod ar gau.

Mae Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA) wedi penodi Griffiths fel y prif gontractwr i wneud y gwaith atgyweirio ac adfer yn yr ardal gafodd ei ddifrodi gan y storm.  

Mae’r gwaith yn cynnwys gosod draeniau newydd a gwell ar y briffordd, gwaith atgyweirio geodechnegol i’r arglawdd, adfer y ffordd a’r rhwystr diogelwch, yn ogystal â gosod llinellau gwyn a gwneud gwaith tirweddu. Rydym yn disgwyl y bydd y gwaith wedi dod i ben erbyn diwedd Gwanwyn 2021.  

Bydd y ffordd yn parhau i fod ar gau er mwyn i ni allu gwneud y gwaith yn ddiogel.

Yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd ar gau, y ffordd amgen ar gyfer traffig trwodd tua’r de yw’r A438 tua’r dwyrain i Bont-y-bat, yr A470 tua’r de-orllewin i Aberhonddu a’r A40 tua’r de-ddwyrain i gyffordd A40/A479 yn Nantyffin: ac fel arall i gerbydau sy’n mynd tua’r gogledd. I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau traffig, cysylltwch â Thraffig Cymru drwy ffonio 0300 123 1213 neu ewch ar Twitter @TrafficWalesN.

———————————————————————————————

Following a landslip during Storm Dennis in February 2020, the A479 Lower Genffordd Bends near Talgarth have been closed.

The North and Mid Wales Trunk road Agent (NMWTRA) has appointed Griffiths as the main contractor to carry out the repair and reinstament of the storm damaged area.

Our works include the installation of new and improved highway drainage, the geotechnical repair to the embankment, the reinstatement of the carriage way and safety barrier, as well as white lining and landscaping. We anticipate our works being complete by late Spring 2021.

The road will remain closed in order for us to safely undertake the works..

The alternative route, during the road closure,  for southbound through traffic is via the westbound A438 to Pont-y-bat, south-westbound A470 to Brecon and south-eastbound A40 to the A40/A479 junction at Nantyffin: vice versa for northbound vehicles. For further information and traffic updates, please contact Traffic Wales on 0300 123 1213 or via Twitter @TrafficWalesN.