Menter Iaith Môn/ Anglesey Welsh Language Initiative

Mae’r gwaith wedi cychwyn ar adeiladu Ffordd Gyswllt newydd Llangefni, i’r dwyrain o’r dref, yn cysylltu campws Grŵp Llandrillo Menai ym Mhencraig i’r A5114 yng nghyffordd Lôn Glanhwfa/ y Stad Ddiwydiannol.

team photo

Cwmni Griffiths fydd yn adeiladu Rhannau 1 a 2 ar ran Cyngor Sir Ynys Môn ac mae’r Prosiect yma yn cynnwys adeiladu ffordd newydd o gampws Pencraig Grŵp Llandrillo Menai i’r B5420 Lôn Penmynydd, ac wedyn cysylltu trwodd i’r ffordd bresennol ym Mharc Busnes Bryn Cefni. Dechreuwyd ar y gwaith yn ddiweddar ac mae fod wedi’i gwblhau erbyn mis Mawrth 2017.

Gyda dros 86% o’r tîm ar y safle yn Llangefni yn siarad Cymraeg, ‘r oedd awydd gennynt i ddathlu hyn trwy gefnogi ymgyrch Mentrau Iaith Cymru ac Osian Roberts, Is-Reolwr tîm pel droed Cymru i hyrwyddo’r Iaith. Mae ymgyrch ‘Pasio’r Bel (Bale)’ yn galw ar gefnogwyr tîm pel droed Cymru i basio’r bêl ymlaen i’r person nesaf, gyda hyn yn symbol o bwysigrwydd trosglwyddo’r iaith Gymraeg i eraill.

Dywedodd Rheolwr Prosiect Griffiths John Evans, sydd ei hun yn dod o Langefni

“Mae defnydd o’r iaith gymraeg yn y gweithle yn hynod bwysig i ni fel cwmni ac yr ydym yn ymfalchio fod canran mor uchel o’r tîm ar y safle yn defnyddio’r iaith yn ei gwaith pob dydd”

signing giant football

Dilynwch y linc isod am fwy o fanylion am yr ymgyrch:

http://www.mentrauiaith.cymru/newyddion/osian-roberts-yn-lansio-ymgyrch-y-bel-pasior-bale-dros-gymru/

 

Work has started on the construction of the new Llangefni Link Road, to the east of the town, which will link the Grŵp Llandrillo Menai Pencraig campus to the A5114 at the Lon Glanhwfa/Industrial Estate Road junction.

Griffiths will be constructing Phase 1 and 2 on behalf of Isle of Anglesey County Council and will see the construction of a new road from the Grŵp Llandrillo Menai Pencraig campus to the B5420 Lon Penmynydd, and then linking through to the existing Bryn Cefni Business Park road. The works recently got underway and are due to be completed by March 2017.

Over 86% of the Llangefni site team are Welsh speakers and wanted to celebrate this by supporting Mentrau Iaith Cymru and the Assistant Manager of Wales’ Football team, Osian Roberts’ campaign to promote the Welsh language. The campaign ‘Pasio’r Bel (Pass the Ball/Bale)’ calls on supporters of Wales’ football team to pass the ball to the next person, symbolising the importance of transferring the Welsh language to others.

giant football signing

John Evans, Project Manager for Griffiths, who himself lives in Llangefni said

“The use of the Welsh language in the workplace is extremely important to us as a company and we are proud that such a significant number of the site staff use the language in their work every day”

Follow the link below for more information on the campaign:

http://www.mentrauiaith.cymru/newyddion/osian-roberts-yn-lansio-ymgyrch-y-bel-pasior-bale-dros-gymru/?lang=en